LSX – Limburg School for eXcellence

Van harte welkom op de website van het PLOT (Provincie Limburg Opleiding en Training). Op deze pagina vind je meer informatie over LSX*.

LSX is een samenwerkingsverband tussen het provinciebestuur, de Universiteit Hasselt, de PXL en de VVSG.

LSX focust op:
– het aanbieden en uitwerken van opleidingen op vraag van lokale besturen
– ambtenaren én de Limburgse situatie
– het bijwonen en creëren van netwerken
– actualiteit en nabijheid
en dit alles met een innovatieve inspiratie.

Momenteel organiseert LSX vooral opleidingen op vraag van en voor overheidsorganisaties en lokale besturen. Wanneer er een open aanbod is, vind je de uitnodiging hiervoor terug op deze pagina. 

Zo organiseert LSX in 2023 vanuit de partnergroep Organisatiebeheersing (de vijf provinciale bestuursscholen, VVSG en Audit Vlaanderen) verschillende webinars organisatiebeheersing. Zowel beleidsmedewerkers als mandatarissen, zijn welkom op deze online sessies. 

Ook spelen wij in op de nieuwe rechtspositieregeling, samen met de provinciale bestuursscholen.  

Nodig ook jouw geïnteresseerde collega’s uit voor webinars en opleidingen!   

Contact
Martine Geurden
t 089 77 82 58
martine.geurden@plotlimburg.be

*In het kader van de Europese privacyregelgeving vind je hier onze disclaimer en privacyverklaring.

______________________________________________________________

OPLEIDINGEN 2024

Limburgs netwerk organisatiebeheersing start 30 januari 2024

Initiatief en aanleiding

Dit uniek Limburgs netwerk is er voor en door lokale besturen en wordt georganiseerd met ondersteuning van LSX en aansturing door Limburgse lokale besturen. Voor 2024 zijn dit:

 • Els Parthoens, beleidsplanner gemeente Riemst
 • Dorien Buttiens, organisatieadviseur stad Sint-Truiden

Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid en een stevige expertise willen we Limburgse lokale besturen mee helpen sturen in de richting van een best presterende overheid. 

Het gaat in deze collegagroep om een thema dat universeel is. Organisatiebeheersing is voor alle organisaties een conditio sine qua non om integer, efficiënt, effectief en degelijk te functioneren.

Elke moderne organisatie moet weten hoe haar processen verlopen. Overheden en lokale besturen hebben de voorbije jaren reeds grote stappen voorwaarts gezet in hun organisatiebeheersing. Toch zijn sommige modellen of werkwijzen minder aangewezen of moeilijker toepasbaar binnen de eigen interne werking en Limburgse gang van zaken.

Daarom is het goed om ervaring met elkaar te delen en kunnen niet voor de hand liggende invalshoeken van deelnemers verrijkend zijn. Verloopt de organisatiebeheersing vlotter bij de collega’s? Al zelf controle uitgevoerd of een doorlichting gekregen?

Aanleiding genoeg om met collega’s van gedachten te wisselen en ervaring te delen.

Doelgroep

Het Limburgs provinciaal netwerk is gericht op medewerkers van lokale besturen die in hun organisatie werken rond organisatiebeheersing en kwaliteitsmanagement.

Frequentie

Het is de bedoeling om 1 tot 2 keer per jaar samen te komen. In 2024 staan er alvast twee bijeenkomsten op de planning

Inhoud sessie 30 januari 2024

9u – Inleiding

9u15 – Toelichting Audit Vlaanderen – Belangenvermenging bij lokale besturen (Wim De Naeyer)

De meerderheid van de forensische audits die Audit Vlaanderen uitvoert, concentreert zich op het aspect van belangenvermenging. Dit blijkt een gevoelig thema om te kunnen beheersen binnen lokale besturen.  De toelichting spitst zich toe op een aantal cases maar ook op de wetgevende kaders en mogelijke instrumenten die lokale besturen kunnen hanteren.

10u15 – Pauze

10u30 – Kennisdeling: Rondetafelgesprek over vraagstukken, werkpunten en risico’s

Het rondetafelgesprek dient als kennismaking met collega’s van andere lokale besturen en hun ervaring met het werken rond organisatiebeheersing: welke zijn de grootste vraagstukken, werkpunten en of risico’s binnen het eigen lokale bestuur? Maar evenzeer: welke aspecten lopen goed en raken stilaan verankerd binnen de organisatie

11u30 – 12u – Afsluiting

Methodiek

Je kan als deelnemer kan de precieze inhoud van de sessies mee bepalen.

In de startbijeenkomst leggen we het accent op

 • het doorpraten van verwachte uitgangspunten en resultaten van de sessies van de collegagroep
 • het doorlopen van de voorgestelde aanpak, inclusief tijdsplanning.

Je  kan ons vooraf concrete vragen bezorgen, dit helpt ons om al tijdens de eerste sessie met reële praktijksituaties te werken.

Wij vaardigen telkens een ervaren moderator, spreker of begeleider af naar het Limburgs netwerk organisatiebeheersing.

Praktische gegevens

We voorzien twee bijeenkomsten in 2024.

De eerste bijeenkomst is gepland op 30 januari 2024 en heeft plaats in het Provinciehuis Hasselt, Kempenzaal 1, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt

Deelnametarief

Gratis.

Inschrijven[1]

Via mail naar martine.geurden@plotlimburg.be

Graag tot binnenkort!


“Opleiding tot gemeenschapswacht”

30 januari-22 april 2024 (106 u.)

Doelgroep

Dit basisopleidingsprogramma is bestemd voor iedereen die de functie van gemeenschapswacht uitoefent en daartoe nog niet eerder een opleiding heeft gevolgd. Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Inhoud

In deze opleiding met erkend lesprogramma leer je alle aspecten van de taken van een gemeenschapswacht.

Het totale opleidingsprogramma van gemeenschapswachten bedraagt minimaal 106 lesuren en bestaat uit:

Begeleiding

We doen voor deze opleiding een beroep op ervaren docenten. Zij zijn allen erkend om deze opleiding te mogen geven en beschikken over relevante praktijkkennis.

Deelnametarief

€ 1.540 per deelnemer. De opleiding aanvatten = het volledige tarief betalen, ongeacht voortijdig stoppen of missen van lessen of modules.

Praktische gegevens

Lesgegevens

Onder voorbehoud van wijzigingen:

Leslocatie

Provinciehuis, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt.

Examens

Van alle vakken wordt een examen afgenomen. De cursist is geslaagd indien hij voor elk vak minimaal 50% behaalt of m.b.t. de onderdelen via permanente evaluatie als geslaagd wordt beschouwd.

Inschrijvingsvoorwaarden

 • minstens 18 jaar oud zijn;
 • niet veroordeeld geweest zijn, zelfs niet met uitstel, tot een correctionele of een criminele straf bestaande uit een boete, een werkstraf of gevangenisstraf, behoudens veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer;
 • geen feiten gepleegd hebben die, zelfs als ze niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een strafrechtelijke veroordeling, raken aan het vertrouwen in de betrokkene doordat ze in hoofde van de betrokkene een ernstige maatschappelijke tekortkoming uitmaken of een tegenindicatie voor het gewenste profiel van de gemeenschapswacht uitmaken;
 • onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van een andere staat en in dit laatste geval, sedert drie jaar zijn wettige hoofdverblijfplaats heeft in België;
 • niet tegelijkertijd werkzaamheden uitoefenen van privédetective, een functie uitoefenen in het kader van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, lid zijn van een politiedienst of een door de Koning bepaalde activiteit uitoefenen.

Vereiste documenten voor de aanvang van de opleiding

 • een uittrekstel uit het strafregister dat bij de aanvang van de opleiding maximum 6 maand oud is. Attest 596.1-16 komt hiervoor in aanmerking;
 • een identiteitsdocument of een historiek uit het bevolkingsregister voorleggen.

Inschrijven[1]

Je kan inschrijven via mail naar martine.geurden@plotlimburg.be Graag snel inschrijven want er is steeds een grote belangstelling voor deze opleiding en we richten die maar 1 keer per jaar in.

________________________________________________________

[1] Wij verzamelen en bewaren uw persoonsgegevens voor opleidingsdoeleinden, tot 40 jaar na de opleiding of tot uw schriftelijk verzoek tot uitschrijving uit de databanken. Er kan een doorgifte zijn van uw aanwezigheidspercentage en uw eventuele examenresultaten aan uw werkgever, indien u de opleiding volgt in opdracht van uw werkgever en/of uw werkgever betaalt voor de opleiding. Voor de uitoefening van uw rechten kan u terecht op de website www.plot.be, waar u onze privacyverklaring vindt.