PLOT: disclaimer en privacybeleid

Disclaimer

 1. Algemeen
  Deze website wordt beheerd door Provincie Limburg Opleiding en Training (het PLOT). Het gebruik van de website is onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden en bepalingen. Je wordt geacht hiervan kennis te nemen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. Het PLOT kan deze voorwaarden en bepalingen op elk moment eenzijdig wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
 2. Doel van de website
  De website van het PLOT is een wegwijzer en biedt informatie aan over de dienstverlening, het beleid en de activiteiten van het PLOT.
  De informatie op de website kan in geen enkel geval beschouwd worden als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies. Om een specifiek advies te verkrijgen of specifieke informatie op maat te verkrijgen kan je steeds contact opnemen met de bevoegde dienst of afdeling van het PLOT, eventueel via het algemeen contactnummer van het PLOT (089 77 82 50) of via e-mail (info@plotlimburg.be).
  Het PLOT levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie op de website volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie of kan bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zijn.

Je kan dit melden aan het PLOT op het volgende e-mailadres info@plotlimburg.be en het PLOT tracht dit zo snel mogelijk recht te zetten.

 1. Aansprakelijkheid
  Het PLOT spant zich in om onderbrekingen tijdens het consulteren van de website, die te wijten zijn aan technische fouten, zoveel mogelijk te voorkomen. De provincie kan evenwel niet garanderen dat de website volledig vrij van onderbreking zal zijn en niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

  Het PLOT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of voortvloeit uit de op de website ter beschikking gestelde informatie, dit met inbegrip en zonder beperking van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van apparatuur of programma’s.
  De website van het PLOT kan links naar andere websites van overheden, instanties en organisaties bevatten waarvoor het PLOT geen aansprakelijkheid draagt, zowel wat de juistheid en volledigheid van de inhoud betreft als wat de beschikbaarheid van de website betreft.

  Je wordt geacht, als bezoeker van de website, alle redelijke voorzorgen te nemen om te vermijden dat je uitrusting of gegevens worden aangetast door kwaadaardige software. Het PLOT verleent dan ook geen garantie omtrent de compatibiliteit tussen de software van de bezoeker en de bestanden en onderdelen die deel uitmaken van of voorkomen op de website.

  Het PLOT is op geen enkele manier aansprakelijk voor de elektronische communicatie die verloopt via de website, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicatie.

 2. Auteursrechten
  De website van het PLOT is een originele creatie waarvan zowel de inhoud als de structuur auteursrechtelijk beschermd wordt. Ook op de website gebruikte logo’s, tekeningen, beelden…worden door het auteursrecht beschermd.
  De informatie op de website van het PLOT mag kosteloos geconsulteerd worden en ook voor persoonlijk gebruik worden gedownload. Andere aanwendingen van de ter beschikking gestelde informatie waaronder reproductie, verspreiding, ter beschikkingstelling van het publiek en/of hergebruik in welke vorm dan ook, van de website of van de auteursrechtelijk beschermde informatie van het PLOT kunnen enkel met bronvermelding en na voorafgaande schriftelijke toestemming van het PLOT.
 3. Toepasselijk recht
  Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de website zullen exclusief onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg hebben de exclusieve bevoegdheid om in deze geschillen op te treden.
 4. E-mailverkeer
  Op elke e-mail van het PLOT is de wet van 13 juni 2005 over het vertrouwelijke karakter van elektronische communicatie van toepassing, in het bijzonder artikel 124.

  De informatie, verzonden met e-mailberichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Openbaarmaking, vermenigvuldiging en/of verspreiding van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Het PLOT is niet aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige transmissie, noch voor de laattijdigheid, noch voor de vernietiging van data ten gevolge van deze transmissie. Indien je een e-mailbericht ontvangt terwijl het niet voor jou bedoeld is, verzoeken wij je ons hierover per omgaande te berichten en het bericht te vernietigen.

 

Privacybeleid

 1. Bescherming van persoonsgegevens
  De persoonsgegevens die je via deze website verstrekt, worden verwerkt door het PLOT (de verwerkingsverantwoordelijke), Marcel Habetslaan 7 te 3600 Genk. Zij worden verwerkt conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) d.d. 27 april 2016.

  Het PLOT verwerkt de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en geeft je gegevens niet door aan derden zonder je toestemming, noch worden ze gebruikt voor Direct Marketing doeleinden.

 2. Toegang tot informatie en rechtzetting
  Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heb je het recht om inzage te vragen in je eigen persoonsgegevens. Je kan de persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren. In bepaalde gevallen en indien daarvoor goede redenen zijn, kan je vragen om je persoonsgegevens te wissen.
  Je hebt ook het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
  Je kan deze rechten uitoefenen
 • via mail naar griffie@limburg.be
 • per brief naar Griffie, Provincie Limburg, Universiteitslaan 1, B-3500 Hasselt
  In beide gevallen vragen we je een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart mee te sturen.
  Je hebt ten slotte het recht om klacht in te dienen tegen of omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be.
 1. Doorgifte aan derden
  In het kader van het eGovernment decreet van 18 juli 2008 wisselt het PLOT / de provincie Limburg persoonsgegevens uit met andere overheden. De machtigingen die we hiervoor kregen van de Vlaamse Toezichtscommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer kan je onderaan deze pagina raadplegen.
 2. Klikgedrag
  Op de website van het PLOT worden algemene bezoekgegevens, zoals de meest bekeken pagina’s, bijgehouden. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren en zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van de bezoekers. Ook kunnen dergelijke gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kan het PLOT zijn dienstverlening verder optimaliseren.
 3. Gebruik van cookies
  Het PLOT maakt gebruik van “cookies” om de website te beheren en ervoor te zorgen dat hij de juiste functies biedt.
  Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van websites op je computer kunnen worden bewaard. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld je taalvoorkeur voor een website. Wanneer je de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website jouw browser en kan bijvoorbeeld je taalvoorkeur worden onthouden.
  Cookies hebben meestal ook een vervaltermijn. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer je je browser afsluit (de zogenaamde session cookie), terwijl andere langere tijd op je computer blijven staan, soms zelfs tot je ze handmatig verwijdert (de zogenaamde persistent cookie).
 1. Wijzigingen
  Het PLOT behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik wijzigingen aan te brengen in haar privacybeleid. Door deze website te gebruiken, aanvaard je alle voorwaarden van het privacybeleid zoals bepaald op het moment van gebruik.
  Bij elke toegang tot de website van de provincie Limburg, nadat het privacybeleid werd gewijzigd, word je geacht kennis genomen te hebben van de wijzigingen en ze te aanvaarden.

Extra informatie

Contact

De heer Bruno Ravyts, Data Protection Officer

011 23 71 66

DPO@ limburg.be